บุคลากรดีเด่น

ด้านบุคลากรดีเด่น

ปี 2554

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพยาบาลทหารบกตัวอย่างประจำปี 2554 เนื่องในการประชุมใหญ่สามัญ "ปลุกพลังสมอง เติมพลังสร้างสมรรถนะพยาบาล :ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาตนเอง " เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2554 จากกรมแพทย์ทหารบก ได้แก่ พันโทหญิงเอื้อพร ดิคคินสัน สาขาการบริหารจัดการทางการพยาบาล และ พันโทหญิงสุชาดา คำศรีสุข สาขา บริหารจัดการทางการพยาบาล
 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลจิตอาสาดีเด่นประจำปี 2554 โดยมี พันเอกหญิงพรรณิภา สมบูรณ์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลประเภทหน่วยงานของโรงพยาบาล และพันตรีหญิงเพชรนภา พรหมชนะ รับรางวัลประเภทคณะทำงานผู้เสียสละและอุทิศเวลาทำงานเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ปี 2553

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยพันเอกชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพอากาศทางกองทัพอากาศ ได้มอบเครื่องหมายความสามารถกิจกรรมพลเรือน และการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศให้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 โดย พลอากาศตรีชูชีพ แผ้วสมบุญ ณ กองบิน 21
 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย พันเอกหญิงพรรนิภา สมบูรณ์ รับประทานเกียรติบัตรรับรอ คุณภาพบริการ การพยาบาลและผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2553 โดย พระเจ้าสรวงศ์เธอ พระองค์เข้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอประชุมสภาการพยาบาล

ปี 2552

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับรางวัลพยาบาล ผู้ปฏิบัติการในระดับปฐมภูมิดีเด่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 จากสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี 2551

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยพันเอกวิสุทธิ์ ศรีจัทราพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2551 สาขาบริหารการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 จาก ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ทีมงานพยาบาลคุณภาพดีเด่น" เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลับครบรอบ 42 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ปี 2550

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับรางวัลหน่วยสายแพทย์และบุคคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาส วันสถาปนา กรมแพทย์ทหารบกครบรอบปีที่ 107 ในวันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2550 ซึ่งโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้มีผู้ได้รับรางวัลบุคคลากร 4 นาย ได้แก่ พันเอก วิสทุธิ์ ศรีจันทราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายฯ พันโทพงษ์สักดิ์ จรัสรังสีชล หัวหน้าแผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายฯ พันตรีพรชัย มาลัยพวง ผบ.ร้อยพล.สร.โรงพยาบาลค่ายฯ และ จ่าสิบเอกวีระ จันทร์ชื่น ส.รังสีกรรม โรงพยาบาลค่ายฯ

ปี 2546

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ " ทีมงานพยาบาลคุณภาพดีเด่น " เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลครบรอบ 42 ปี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2546 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ปี 2543

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยพันเอก ธีรยุทธ ศศิประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศเป็นบุคคลดีเด่นสาขานักบริหารดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2543 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2543 โดยสำนักงานสมาคมนักข่าวแห่งจังหวัดอุบลราชธานี     

หน่วยบริการดีเด่น

ด้านหน่วยบริการดีเด่น

ปี 2553

 • ได้รับรางวัลหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น/ต้นแบบ  ของกองทัพไทย
 • ได้รับประทานเข็มที่ระลึกโครงการ TO BE NUMBER ONE  เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2553
 • ได้รับรางวัลชมเชย " สถานพยาบาลในดวงใจ"  จากสำนักงานประกันสังคม
 • ได้รับใบประกาศการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทภ.2ผ่านการตรวจประเมินระดับพื้นฐาน ขั้นที่ 1 โดยโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับรางวัลที่ 1 ของหน่วย จากโรงพยาบาลกองทัพบก 9 หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2

ปี 2552

 • ได้รับโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2552 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก และยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการพิจารณา ให้ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ที่ติดต่อกันที่ได้รับรับรางวัลในครั้งนี้ จากการตรวจประเมินของสำนักงานประกันสังคม
 • ได้รับใบประกาศคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี 2552 และการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการปี 2552 
   

ปี 2551

 • ได้รับโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกและยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลที่ 2 และนับว่าเป็นปีที่ 2 ที่ติดต่อกันที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จากการตรวจประเมินของสำนักงานประกันสังคม  
 • ได้รับโล่รางวัลผลงานในการ "พัฒนาดีเด่น"  โดยกรมแพทย์ทหารบก
 • ได้รับรางวัลโรงพยาบาลกองทัพบกขนาด 150 - 200 เตียง ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ ประจำปี 2551 โดยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

ปี 2550

 • ได้รับรางวัล " สถานพยาบาลในดวงใจ " จากสำนักงานประกันสังคม

ปี 2540

 • ได้รับโล่รางวัลโรงพยาบาลกองทัพบกดีเด่นจากผู้บัญชาการทหารบก

ภูมิทัศน์ / สิ่งแวดล้อม

ด้านภูมิทัศน์/สิ่งแวดล้อม

ปี 2553

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัดปี 2553

ปี 2551

 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ระดับดีมากจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2550

 • ได้รับโล่รางวัลโรงพยาบาลคัดเลือกเป็นหน่วยรับตรวจตัวอย่างตามแนวทางการตรวจของสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก จากผู้บัญชาการทหารบก
 • ผ่านเกณฑ์ส้วมมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2549

 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติจากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบกได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในระดับ ดีมาก เมื่อ ธันวาคม พุทธศักราช 2549ตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลตามโครงการ กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดภัยยาเสพติด

ปี 2546

 • ได้ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน " สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา "
  ในระดับทอง จากอธิบดีกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

คุณภาพบริการ

ด้านคุณภาพบริการ

ปี 2554

 • ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอดไปงบประมาณ 2553 สาขาธนาคารเลือด โดยสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2553

 • ได้รับการเยี่ยมสำรวจคุณภาพ เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2552 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยผลการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA และรับรองเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ HPH

ปี 2552

 • ได้รับรางวัลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง 

ปี 2549

 • ได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA และการสร้างเสริมสุขภาพ HPH
 • ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation จนได้รับการรับรองกระบวนการ HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงว่าแผนกพยาธิวิทยาได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจเอชไอวีชีโรโลยีแห่งประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี 2548

 • ได้ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ กำลังพลภายในค่าย ครอบครัวและชุมชนและสามารถผ่านการประเมินเพื่อนรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2548 รวมทั้งโรงพยาบาลยังได้รับประกาศนียบัตรป้ายของโรงพยาบาลระดับดีมาก ตามมาตรฐานโรงครัว และโรงอาหาร จากอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณ-สุข เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548
 • ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพงานพยาธิ  ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2547
  สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  

ปี 2546

 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในแผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาจุลวิทยาคลีนิก ตลอดปีงบประมาณ 2545  จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่องในแผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิก ตลอดปีงบประมาณ 2545 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  

ปี 2545

 • ได้ดำเนินกาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation  จนได้รับการรับรองกระบวนการ HA และได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2545

ปี 2543

 • ได้นำระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทำให้โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพ อย่างมีระบบเป็นขั้นตอนเป็นรูปธรรมชัดเจน และได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ ทั่วทั้งโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพ ISO 9002 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2543

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านส่งเสริมสุขภาพ

ปี 2550

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงาน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เรื่อง "โครงการพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็ง"  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ปี 2548

 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2548 จากอธิบดีกรมอนามัย
 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับโล่รางวัลกองการพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในโอกาส วันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกครบรอบปีที่ 42 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2548 โดยพลตรีหญิงรัชนีกร คงอุทัยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลับกองทัพบก