หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ตู้กลาง รพ.ค่ายฯ
กองบังคับการ
สำนักงาน ผบช.
ห้อง ผอ.รพ.ค่ายฯ
ห้องรอง ผอ.รพ.ค่ายฯ ( บร )
ห้องรอง ผอ.รพ.ค่ายฯ ( พ )
ห้องรับรอง
ส่งกำลังและบริการ
พลาธิการ
การเงิน รพ.ค่ายฯ
ห้องนายทหารเวร
ศูนย์คอม และเวชนิทัศน์
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนประวัติผู้ป่วย
ตรวจโรคผู้ป่วย OPD
จองคิว/เลื่อนตรวจ (อายุรกรรม)
จองคิว/เลื่อนตรวจ (ทั่วไป)
ห้องตรวจ ตา
ห้องตรวจ 1 อายุรกรรม
ห้องตรวจ 2 อายุรกรรม
ห้องตรวจ 3 อายุรกรรม
ห้องตรวจ 10 สูตินารี
ห้องตรวจ 5 ศัลยกรรมทั่วไป
ห้องตรวจ 10 กุมาร
ห้องตรวจ VIP
ห้องตรวจ 9 ออร์โธฯ
ห้องตรวจ ประกันสังคม
ห้องตรวจ 4 สลายนิ่ว
กองผู้ป่วยนอก
รังสีกรรม
OPD.LAB , พยาธิวิทยา
ห้องฉีดยา ,ทำแผล
ห้องจ่ายยา
คลังยา
เก็บเงินรายได้
หอผู้ป่วย 1 ชั้น 1
หอผู้ป่วย 1 ชั้น 2
หอผู้ป่วย 2 ชั้น 2
หอผู้ป่วย 5 ชั้น 1
0
220 , 420
205
206
207
208
290
211 , 411
209
212
242
263,463
333
238
356
354
355
113
341
342
343
350
345
352
353
349
351
344
282
217
221 , 421
348
214
237
215
225 , 425
226 , 426
227 , 427
234 , 434
ศูนย์วิทยุและโทรศัพท์
ศูนย์รับผู้ป่วยใน
ศูนย์ประกันสุขภาพ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ห้องสมุด
กองผู้ป่วยใน
ห้องพักพยาบาลเวร
ฝ่ายขนส่ง
ฝ่ายช่าง
เก็บเงินรายได้ ( ใน )
นวดแผนโบราณ
จองคิวตรวจโรค (ทะเบียน)
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน
ศูนย์เปล
ห้องเก็บเงินรายได้นอกเวลา
ส่งเบิก จ่ายตรงผู้ป่วยนอก
เวชกรรมป้องกัน
ห้องตรวจ PCU
ห้องพักแพทย์ฉุกเฉิน
ห้องพักแพทย์
ห้อง X-RAYCOM
ศูนย์ข้อมูลจ่ายตรง
ห้องผ่าตัด
ห้องคลอด
เวชสถิติ
ทันตกรรม
ICU
ศูนย์ไตเทียม
QIC
กองการพยาบาล
หน.กองการพยาบาล
กองเภสัชกรรม
โภชนาการ
ธุรการฝ่ายรักษา
คลินิกฝังเข็ม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ห้องจ่ายยานอกเวลา
202
264
267
276
444
246
244
526
231
240
271
461
700
513
200 , 400
888
415
438
247
357
806
777
272
270
218 , 418
219 , 419
275
223
222 , 422
262
245 , 445
210 , 510
410
235
241
406
277
265
442
กายภาพบำบัด
กองร้อย พลเสนารักษ์
ศูนย์บริการผ้า
ศูนย์จ่ายกลาง
คลังเวชบริภัณฑ์ (สป)
แผนกกรองน้ำ
หอผู้ป่วยพิเศษ
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 1
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 2
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 3
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 4
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 5
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 6
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 7
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 8
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 9
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 10
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 11
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 12
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 14
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 15
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 16
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 17
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 18
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 19
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 20
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 21
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 22
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 23
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 24
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 25
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 26
ห้องผู้ป่วยพิเศษ 27
261
239
230
232
233
243
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327