โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นกองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตามความเหมาะสม ดังนี้


 

 

พ.ศ.2496 ตั้งเป็น กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 6 ในอัตรากองทัพบก

 

พ.ศ.2500 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล มณฑลทหารบก ที่ 6 ตาม คำสั่ง ทบ. ด่วนมาก ที่ 358/2500 ลง 19 ก.พ. 2500

 

พ.ศ.2505 แปรสภาพเป็น โรงพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 6 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 34 / 2505 ลง 1 มิ.ย. 2505

 

พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามแจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาล ลง 7 เม.ย . 2509

 

พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตาม แจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาลค่ายทหาร ลง 14 ม.ค. 2517

        ปัจจุบัน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นรพ.กองทัพบก1 ใน 37 รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยในอัตราของมณฑลทหารบกที่ 22 กระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ถ.สถิตย์นิมานกาล  ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เดิมเป็นกองเสนารักษ์  มณฑลทหารบกที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตามความเหมาะสม ดังนี้ พ.ศ.2496 ตั้งเป็นกองเสนารักษ์   มณฑลทหารบกที่ 6  ในอัตรากองทัพบก พ.ศ.2500 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล  มณฑลทหารบก ที่ 6 พ.ศ.2505 แปรสภาพเป็นโรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 6  พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานชื่อเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทหารบก ขนาด  200 เตียง ปฏิบัติงานเป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียงในอัตราลดระดับ 1  มีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลทั่วไประดับ S  ( Standard Level– Referral  Hospital) ให้แก่ กำลังพลทหาร  ครอบครัว  ตลอดจนประชาชนทั่วไป

       รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟู รวมถึง การสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ผู้รับบริการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 62,637 คน แบ่งเป็น กำลังพลและครอบครัว ที่อยู่ในเขตทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รวม 24,936 คน (ข้าราชการทหาร และลูกจ้าง 10,913 คน ครอบครัว 14,023 คน พลเรือนจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,11,17 และ19 ต.แสนสุข จำนวน 27,000 คน ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ จำนวน 10,701