วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560 00:00

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 งานเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการ

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18.00น. ได้จัดงานเลี้ยงส่งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 12 คน ได้แก่ 1.พ.ต.พรมทอง บุญจันทร์  2.พ.ท.ประเดิม ญาติสูงเนิน  3.พ.ต.พนมทอง ศรีจันทร์  4.ร.ต.อุทัย ทรงสังขาร 5.ร.ต.สกล พูลสุข  6.จ.ส.อ.บุญเสงี่ยม ชุมจันทร์  7.จ.ส.อ.หญิง ประไพพร สังฆราม  8.จ.ส.อ.หญิงวรนิษฐ เมืองเหนือ  9.จ.ส.อ.เจริญ บัวงาม  10.น.ส.ศิริพร เกตุวงศ์  11.นางมยุรา ดำบรรพ์ และ 12.นางพิศมัย  แนวจำปา ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Read 313 times
Login to post comments