วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 00:00

โครงการตรวจสุขภาพช่องปากกำลังพล

กองทันตกรรม ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพช่องปากกำลังพล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
โดยมีผู้รับบริการดังนี้
 ตึกพิเศษ จำนวน ๗ คน
 ตึก๒/๒ จำนวน ๖ คน
 แผนกพลาธิการ จำนวน ๗ คน
รวมจำนวน  ๒๐ คน
ณ รพ.ค่ายสรรพประสิทธิประสงค์  อ.วารินชำราบ  อ.อุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๒๔ เม.ย.๖๐

Read 349 times
Login to post comments