ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

กระดานข่าว KM รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

[1] CoP ชุมชนนักปฏิบัติ

[2] TQA

[3] HA

[4] PMQA

[5] การบริหารความเสี่ยง RMC

[6] CQI/R2R/LEAN/นวตกรรม

[7] SHA มิติการพัฒนาคุณภาพ

[8] ดาวน์โหลดเอกสารอบรมภายใน รพ.

[9] ดาวน์โหลดเอกสารอบรมภายนอก รพ.

[-] สาร KM

[-] สารคุณภาพ

[-] เอกสารคุณภาพ DCC

คลังความรู้ KM

[-] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ใน รพ.ของเรา

[-] ความรู้ด้านคลินิก

[-] การบริหารจัดการ

องค์ความรู้ 5 ประเด็นของรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

[-] 1.ความรู้โรคเข็มมุ่งของ รพ.-PCT

[-] 2.การพัฒนาพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ-HRD

[-] 3.เข็มมุ่งความปลอดภัยในผู้ป่วย (Safety STARS)

[-] 4.ความรู้มาตรฐาน HA และ TQA เพื่อพัฒนาองค์กร - QIC

[-] 5.ความรู้ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม -ESC & อาชีวอนามัย

องค์ความรู้ 6 ประเด็นของกองทัพบก (ทบ.)

[-] 1.ความรู้ทางทหาร

[-] 2.แนวทางการปฏิบัติงาน

[-] 3.บทเรียนจากการปฏิบัติงาน

[-] 4.ความรู้ด้านวิชาชีพ

[-] 5.ภูมิปัญญา

[-] 6.Unit School

เรื่องทั่วไป

[-] เสนอแนะ,ติชม

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version